Nordjysk Skak

Love for 7. Hovedkreds

Love for Dansk Skak Union 7. Hovedkreds

§ 1 Navn og hjemsted.

Hovedkredsens navn er: DANSK SKAK UNIONS 7. HOVEDKREDS. Hovedkredsens hjemsted er formandens adresse.

§ 2 Formål.

Hovedkredsens formål er

- at samle skakklubberne i Nordjylland og være bindeled mellem dem.

- at virke for skakspillets udbredelse og udvikling i området.

- at skabe fællesskab og kammeratskab blandt skakspillerne.

§ 3 Virkemidler.

For at virkeliggøre ovennævnte formål kommer følgende virkemidler særlig i betragtning:

- afholdelse af en holdturnering.

- afholdelse af en pokalturnering for hold.

§ 4 Hovedkredsens medlemmer.

Enhver skakklub i Nordjyllands Amt kan blive medlem. Endvidere kan klubber i grænseområder, efter forhandling med den berørte hovedkreds, optages som medlem.

Enkeltmedlemmer kan optages.

§ 5 Hovedkredsmødet.

Hovedkredsmødet er hovedkredsens højeste myndighed.

Ordinært hovedkredsmøde afholdes hvert år i marts eller april måned.

Hovedkredsmødet indkaldes af formanden eller den, han udpeger dertil, med mindst 30 dages varsel ved brev til hver klub eller via hovedkredsens hjemmeside på Internet.

Ekstraordinært hovedkredsmøde afholdes når 3 af hovedkredsbestyrelsens medlemmer eller 3 klubber forlanger det. Et ekstraordinært hovedkredsmøde skal afholdes senest 1 måned efter begæringens fremsættelse, og indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære hovedkredsmøde, skal være formanden i hænde senest 14 dage før hovedkredsmødet.

Adgang til hovedkredsmødet og ret til at deltage i forhandlingerne har enhver person, der er medlem af hovedkredsen gennem en klub eller som enkeltmedlem.

Hver klub har stemmeret med een stemme. Stemmeretten udøves af klubformanden eller et andet medlem fra klubben. Endvidere har hovedkredsbestyrelsen stemmeret med hver sin stemme. Enkeltmedlemmer har ikke stemmeret. 1 person kan kun afgive 1 stemme. Ved stemmelighed er hovedkredsformandens stemme afgørende.

Personvalg foretages ved skriftlig afstemning. Andre afstemninger foretages skriftligt, såfremt een stemmeberettiget kræver det.

Afgørelser træffes med simpelt flertal med undtagelse af ændringer af lovene, der kræver 2/3flertal af de afgivne stemmer samt ved evt. opløsning af hovedkredsen, der jfr. § 13kræver et flertal på 4/5 af de afgivne stemmer.

§ 6 Det ordinære hovedkredsmøde.

Det ordinære hovedkredsmøde har følgende dagsorden:

1.    Valg af dirigent.

2.    Formandens beretning

3.    Forelæggelse af det reviderede regnskab for foregående kalenderår.

4.    Fremlæggelse af budget for det nye år til godkendelse; herunder fastsættelse af kontingent til hovedkredsen.

5.    Behandling af indkomne forslag.

6.    Hovedkredsbestyrelsens forslag til indstilling til DSU's hæderstegn (person) og initiativpræmie (klub).

7.    Valg af medlemmer til bestyrelsen.

8.    Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.

9.    Valg af turneringskomité på 3 medlemmer.

10.  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

11.  Fastsættelse af spilledatoer for holdturneringen.

12.  Valg af spillested for mesterrækkens sidste runde.

13.  Fastsættelse af tid og sted for næste års ordinære hovedkredsmøde.

14.  Eventuelt.

§ 7 HovedkredsbestyreIsen.

Hovedkredsbestyrelsen varetager under ansvar over for hovedkredsmødet den daglige ledelse af 7. hovedkreds.

Hovedkredsbestyrelsen, der vælges for to år ad gangen, består af formand, kasserer, turneringsleder samt 2 øvrige medlemmer. Formanden er på valg i lige år; kasserer og turneringsleder i ulige år, og de 2 øvrige medlemmer med 1 i lige år og 1 i ulige år.

Udtræder et medlem af hovedkredsbestyrelsen, og suppleanten derfor indtræder, konstituerer bestyrelsen sig frem til næste ordinære hovedkredsmøde.

§ 8 Hovedkredsbestyrelsens opgaver.

Formanden varetager den daglige ledelse af arbejdet og repræsenterer kredsens klubber i Dansk Skak Unions hovedbestyrelse.

Kassereren varetager hovedkredsens økonomiske forhold; herunder opkrævning af kontingent til hovedkreds og union. Kassereren er formandens stedfortræder.

Turneringslederen forestår den praktiske ledelse af hovedkredsens holdturneringer.

Iøvrigt fordeler bestyrelsen selv opgaverne imellem sig.

§ 9 Hovedkredsbestyrelsens møder.

Hovedkredsbestyrelsen afholder ordinært møde ved sæsonens begyndelse og forud for hvert hovedkredsmøde.

Øvrige møder afholdes, når formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Ved afstemning i hovedkredsbestyrelsen har hvert medlem een stemme.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 10  Regnskab.

Regnskabsåret er fra 1 . januar til 31. december.

§ 11 Kontingent.

Hovedkredsen er i henhold til Dansk Skak Union's love ansvarlig for kontingentet fra klubberne og garanterer rettidig indbetaling af det samlede kvartalskontingent til unionen.

Den enkelte klub eller det enkelte medlem kan således kun foretage udmeldelse i henhold til de til enhver tid gældende tidsfrister.

De nærmere regler for opkrævningen, herunder betalingsfrister og restancebehandling, fastsættes af hovedkredsbestyrelsen.

§ 12 Udelukkelse af en klub eller et medlem.

Hovedkredsbestyrelsen kan midlertidig udelukke en klub eller et medlem, som efter dens skøn modarbejder unionens eller hovedkredsens interesser eller har gjort sig skyldig i upassende adfærd. Udelukkelsen har virkning frem til førstkommende hovedkredsmøde, hvor udelukkelsen vil blive sat på dagsordenen.

Godkender hovedkredsmødet udelukkelsen, gælder den indtil førstkommende

delegeretmøde i Dansk Skak Union, hvor der stilles forslag om eksklusion.

§ 13 Opløsning.

Til opløsning af hovedkredsen kræves et flertal på 4/5 af de afgivne stemmer.

Hovedkredsens formue skal i tilfælde af ophør anvendes til skaklige formål efter hovedkredsmødets nærmere bestemmelse.

§ 14 Ikrafttræden.

Nærværende love træder i kraft den 27/3-1995; dog under forbehold af Dansk Skak Unions godkendelse, jfr. D.S.U.'s love §5.

Vedtaget på hovedkredsmødet den 26. marts 1995.

Sidst ændret på hovedkredsmødet den 22. april 2007.