Nordjysk Skak

Støtteordninger

Støtteordninger

Hovedkredsen yder støtte til ungdomsinstruktører

Der afsættes hvert år et beløb på budgettet til dette formål.

Det maksimale støttebeløb pr. klub, pr. sæson er 3000 kr. incl. Dansk Skak Unions bidrag på 2000 kr.

Ansøgninger, der modtages inden den 15. november, kommer først i betragtning.

Senere ansøgninger behandles i den udstrækning der er penge på hovedkredsens og unionens budget.

De nærmere betingelser fremgår af Ungdomsinstruktørordningen (se denne).

Bemærk, at der nu skal være mindst 5 ungdomsmedlemmer af Dansk Skak Union med i aktiviteten, og at der skal indhentes børneattest for instruktører, for at der kan ydes tilskud.

Ansøgninger sendes til hovedkredsens kasserer, hvor du også kan få oplyst, om der stadig er plads på budgettet. 

Vækstkontomidler

Dansk Skak Union yder støtte til aktiviteter af medlemsfremmende karakter og til lederuddannelse, jævnfør

Ansøgning kan sendes til hovedkredsen.

Kommunale støtteordninger

Hos kommunerne er der også muligheder for at søge støtte.

Henvendelse sker til den kommune, hvor klubben er hjemmehørende.