Nordjysk Skak

Nordjysk Grand Prix

Reglement for Nordjysk Grand Prix

§ 1 - Indbydelse

til den enkelte turnering udfærdiges af arrangøren og indlægges i Dansk Skak Unions turneringssystem ved oprettelse af turneringen. Hovedkredsen udsender en oversigt over, hvilke turneringer der er tilknyttet Grand Prix serien i den pågældende sæson.

§ 2 - Almindelige regler

Turneringen afvikles efter FIDE's regler for hurtigskak med tilretning, således som vist nedenfor.

Der spilles på en lørdag eller en søndag, med start kl. 10.00.

Anvendelse af mobiltelefon og andet elektronisk udstyr

Under partiet er det forbudt for en spiller at have en mobiltelefon, anden form for elektronisk kommunikationsudstyr eller enhver anden form for udstyr, der er i stand til at foreslå skaktræk på sig på spillestedet.

Hvis det er tydeligt, at en spiller har et sådant udstyr på sig under partiet, på spillestedet, taber han partiet, og modstanderen vinder.

En turnerings reglement kan specificere en anden, mindre alvorlig sanktion.

I Nordjysk Grand Prix idømmes kun tab af partiet, hvis der er tale om usportslig optræden. Ellers nøjes med en henstilling.

§ 3 - Betænkningstid

Der spilles 7 runder med betænkningstiden 15 minutter +5 sek. pr. træk fra træk 1.

§ 4 - Spillere

Samtlige spillere skal være medlemmer af en unionsklub eller enkeltmedlemmer af unionen. Dette gælder dog ikke for udlændinge.

Spillere, der ikke er medlem af unionen, kan 1 gang deltage i en turnering.

§ 5 - Turneringsleder

Arrangørerne udpeger en turneringsleder, som bør have turneringslederlicens.

§ 6 - Turneringskomité

Arrangørerne udpeger en turneringskomite blandt de deltagende spillere.

Turneringskomiteens afgørelser er inappellable.

§ 7 - Aflevering af resultatet

Vinderen (ved remis den spiller, der førte de hvide brikker) skal straks ved partiets afslutning meddele TL resultatet. Vundet parti giver 1 point, remis ½ point og tabt parti 0 point.

§ 8 - Ikke fuldførelse af turneringen

Alle-mod-alle-grupper

Hvis en spiller ikke har fuldført mindst 50% af sine partier, når han forlader turneringen, forbliver hans score i turneringstabellen, men de points, der er opnået af eller imod ham, tælles ikke med i slutstillingen.

Hvis en spiller har fuldført mindst 50% af sine partier forbliver hans score i turneringstabellen og tælles med i slutresultaterne. For de ikke spillede partier får spilleren 0 point og modstanderen 1 point.

Ikke alle-mod-alle-grupper

Udtræder en spiller af turneringen, udgår han af rundelægningen. Spillerens score forbliver i turneringstabellen og tælles med i slutresultaterne.

Spillere, som på grund af en udtrådt spiller er oversidder i en runde, tildeles 1 point.

§9 - Rating

Turneringerne rates som hurtigskak.

§ 10 - Gruppeinddeling

Der spilles alle mod alle eller Monrad i grupper inddelt i ratingorden. Alle mesterspillere skal spille i den øverste gruppe.

§ 11 - Grand Prix points

Hver spiller tildeles sin score i den enkelte turnering som GP-points.

Spillerne inddeles i følgende præmiegrupper:

Mesterklassen - spillere med rating på 1900 eller mere

1. klasse - spillere med rating fra 1600 til 1899

2. klasse - spillere med rating fra 1300 til 1599

3. klasse - spillere med rating under 1300.

Det er en spillers ratingtal ved starten i sin første turnering i sæsonen, der afgør, hvilken præmiegruppe spilleren tilhører.

Den samlede placering inden for hver præmiegruppe opgøres efter summen af points i sæsonen. Dog tæller kun de 3 bedste resultater, hvis der er i alt 4 turneringer, de 4 bedste af 5, de 5 bedste af 6, de 5 bedste af 7, de 6 bedste af 8 osv.

§ 12 - Indskud

Spillerne betaler et indskud på 100 kr. til hver turnering, de deltager i.

70% af indskudet anvendes til præmier i den enkelte turnering, efter arrangørens nærmere bestemmelse.

20% af indskudet indbetales til hovedkredsen og indgår i en præmiepulje, som udloddes på grundlag af den samlede score af GP-point efter regler angivet nedenfor.

§ 13 - Præmier

Den nærmere fordeling af præmiepuljen inden for de enkelte klasser fastsættes af hovedkredsbestyrelsen efter sæsonens afslutning under hensyntagen til hvor mange spillere der har deltaget i sæsonens løb fordelt på klasser.

Hovedkredsen garanterer en præmie på mindst 1.000 kr. til årets vinder af Mesterklassen.

§ 14 - Afslutning af turnering

Straks efter den enkelte turnering skal arrangøren afslutte og indberette denne gennem turneringssystemet.

----------------------------------------------------------------------

Foranstående reglement er vedtaget på 7. Hovedkreds' hovedkredsmøde den 22. marts 2015, og sidst ændret på hovedkredsmødet den 7. april 2019.

----------------------------------------------------------------------

FIDE's regler for hurtigskak med tilretning omkring regler for ulovlige træk.

Et „hurtigskakparti“ er et parti hvor alle træk skal fuldføres indenfor et fastsat tidsrum på mere end 10 minutter, men mindre end 60 minutter til hver spiller, eller hvor den tildelte tid + 60 gange hver tillægstid er mere end 10 minutter, men mindre end 60 minutter til hver spiller. 
 
Spillerne behøver ikke at notere trækkene. 
 
Når hver spiller har fuldført ti træk, 

1. Kan der ikke ændres på urindstillingen, medmindre tidsplanen for arrangementet ellers ville blive alvorligt påvirket.

2. kan der ikke gøres indsigelse mod forkert udgangsstilling eller forkert brætorientering. I tilfælde af forkert placering af kongen er rokade ikke tilladt. I tilfælde af forkert placering af et tårn er rokade med dette tårn ikke tilladt.

Et ulovligt træk er fuldført, når spilleren har trykket på uret. Hvis dommeren ser dette skal han give modstanderen ét ekstra minut for en spillers første fuldførte ulovlige træk. Hvis samme spiller fuldfører endnu et ulovligt træk, skal dommeren erklære partiet tabt for denne spiller, forudsat modstanderen ikke har udført sit næste træk. Hvis dommeren ikke skrider ind, har modstanderen ret til at kræve dette, forudsat modstanderen ikke har udført sit næste træk. Partiet er dog remis hvis stillingen er sådan at modstanderen ikke kan sætte spillerens konge skakmat ved nogen mulig rækkefølge af lovlige træk. Hvis modstanderen ikke kræver og dommeren ikke skrider ind, gælder det ulovlige træk og partiet skal fortsætte. Når modstanderen har udført sit næste træk kan et ulovligt træk ikke rettes, medmindre dette aftales mellem spillerne uden indblanding af dommeren. 

For at kræve gevinst på tid kan kravstilleren standse skakuret og underrette dommeren. For at kravet kan tages til følge, skal kravstilleren have tid tilbage på sit ur efter at skakuret er stoppet. Partiet er dog remis hvis stillingen er sådan at kravstilleren ikke kan sætte modstanderens konge skakmat ved nogen mulig rækkefølge af lovlige træk.

Hvis dommeren ser at begge konger står i skak eller en bonde på rækken fjernest fra dens udgangsfelt, skal han vente til det næste træk er fuldført. Så skal han, hvis den ulovlige stilling stadig er på brættet, erklære partiet for remis. 

Dommeren kan også bekendtgøre vingefald, hvis han ser det.

/jr.