Nordjysk Skak

Holdturneringen

Reglement for holdturneringen i 7. Hovedkreds

§ 1 Inddeling:

1 mesterklasse med 8 hold

1 A-klasse med 8 hold

et antal B-klasser fordelt geografisk med indtil 8 hold i hver.

§ 2 Holdenes størrelse:

I Mesterklassen spilles med 6-mands hold, i A-klassen og i B-klassen med 4-mands hold.

§ 3 Spilledage:

Kampene spilles på hjemmeklubbens spilleaften, der skal være en hverdagsaften, mandag til torsdag, medmindre andet aftales mellem klubberne. Sidste match i Mesterklassen, og så vidt muligt også i andre klasser, afvikles på ét spillested med alle hold samlet. Spillestedet fastlægges af turneringslederen i samarbejde med de klubber, der er repræsenteret i gruppen. Spilleaftenen skal så vidt muligt være den, som de fleste klubber i gruppen anvender. Ønsker en klub kampdagen ændret, må der rettes henvendelse til modstanderklubben senest 14 dage før den i planen fastsatte dato. Kan man ikke blive enige om en anden spilledato, spilles der efter planen. Ingen kampe kan uden turneringslederens tilladelse spilles senere end den i planen fastsatte dato.

§ 4 Tilmelding:

Turneringslederen udsender en e-mail til alle Klubbers formænd med deadlines for tilmelding af hold og indtastning af styrkeliste. Klubberne meddeler tilbage til turneringslederen om antallet af hold de ønsker at stille op med. Klubberne ajourfører selv deres stamdata om klubbernes spilleaften og spillested, kontaktpersoner og telefonnumre. Klubberne indtaster selv deres styrkeliste på hjemmesiden. Under indtastningen angives det hvilke spillere der skal udgøre de respektive hold. De øvrige spillere på styrkelisten er reserver. Hvis klubberne har divisionshold indtastes styrkelisten på divisionsskakkens hjemmeside. Det er kun muligt at vælge spillere til styrkelisten, som er medlem af Dansk Skak Union.

§ 5 Turneringsplaner:

Turneringsplaner, styrkelister spillesteder, spilleaftener og spilletider bekendtgøres via turneringshjemmesiden. Resultatkort til brug ved hjemmekampe kan hentes fra hovedkredsens hjemmeside.

§ 6 Kampenes afvikling:

a) Der spilles efter FIDE's regler for skakspillet, således som disse foreligger oversat i Skakhåndbogen eller i Skakbladet.

b) Kampene begynder kl. 19,00, medmindre andet aftales.

c) Der spilles med elektroniske skakure. Betænkningstiden er 1 time og 15 minutter til 40 træk +15 minutter ekstra til resten af partiet. Der lægges 30 sekunder til pr. træk fra start til slut. Opsparet tid kommer senere træk til gode.

d) Farve: Nr. 1 på det gæstende hold spiller hvid, nr. 2 har sort osv.

e) Det gæstende hold er forpligtet til at respektere de fra trediemands side pålagte restriktioner, der måtte hvile på hjemmeholdets lokaler.

f) Der er noteringspligt. Hvis en spiller ikke er i stand til at notere, kan klubben sende turneringslederen en begrundet ansøgning om fritagelse. Turneringslederen meddeler hovedkredsens klubber, hvilke spillere der er fritaget for at notere.

g) Holdledere: Hver klub udpeger en holdleder, som gerne må være en af spillerne.

h) Kampledere: Hjemmeklubben udpeger en kampleder, som ikke bør spille med. Se 7. hovedkreds' kamplederinstruks.

i) Tidskontrol: Det er tilladt holdlederne at bekendtgøre tidsoverskridelse, ligesom disse har ret til at gøre en holdkammerat opmærksom på, at han/hun har glemt at standse sit ur efter udført træk.

j) Anvendelse af mobiltelefon og andet elektronisk udstyr

Under partiet er det forbudt for en spiller at have en mobiltelefon, anden form for elektronisk kommunikationsudstyr eller enhver anden form for udstyr, der er i stand til at foreslå skaktræk på sig på spillestedet.

Hvis det er tydeligt, at en spiller har et sådant udstyr på sig under partiet, på spillestedet, taber han partiet, og modstanderen vinder.

En turnerings reglement kan specificere en anden, mindre alvorlig sanktion.

I 7. hovedkreds' holdturnering idømmes kun tab af partiet, hvis der er tale om usportslig optræden. Ellers nøjes med en henstilling

§ 7 Supplerende regler:

Denne paragraf er udgået. Se FIDE’s regler § 10 om Hurtigafslutning, samt § 8.4 om notering, når der er mindre end 5 minutter tilbage på uret.

§ 8 Anvendelse af spillere og reserver:

a) Der må kun anvendes spillere, som er medlemmer af Dansk Skak Union gennem den pågældende klub, og som ikke i samme sæson har deltaget i Dansk Skak Unions holdturneringer for en anden klub, eller i en tilsvarende turnering i udlandet.

b) Ingen spiller må spille på et lavere hold, end han er tilmeldt.

c) Reserver må dog spille på det nærmeste underliggende hold.

d) Såvel ordinært tilmeldte spillere som reserver skal anvendes på holdet i den rækkefølge, de er opstillet på styrkelisten.

e) har en klub 2 hold i samme klasse, opstilles de som hold 1 og 2 med de stærkeste spillere på hold 1. Er de to hold i samme gruppe, afvikles den indbyrdes match i første runde.

f) En spiller må tidligst anvendes, når hans indmeldelse er registreret i hovedkredsens kartotek og på klubbens styrkeliste hos turneringslederen, med alle nødvendige data, herunder også ratingtal.

g) En karantæne i koordinerede turneringer gælder også holdturneringen.

§ 9 Ændring af holdopstillingen:

Får en klub under turneringen et nyt spilleberettiget medlem, jfr. § 8, kan denne indplaceres efter ønske på styrkelisten. Hvis den nye spiller ønskes fast indplaceret på holdet, skal en ny holdopstilling samtidig indsendes.

Hvis indplaceringen af en ny spiller på holdet bevirker, at den nederste spiller på holdet glider ud, kan denne spiller rykkes ned på det underliggende hold og så fremdeles nedefter. I så fald indsendes også ny holdopstilling for underliggende hold.

Den nye spiller og de ændrede holdopstillinger må benyttes i ugen efter, at indmeldelsen og ændringen til styrkelisten er modtaget af hovedkredsen i henhold til gældende vejledning.

§ 10 Straffebestemmelser:

a) Hvis en klub møder senere end 1 time efter det fastsatte starttidspunkt, taber klubben alle kampens partier. Hvis en klub udebliver fra en kamp eller ikke møder med mere end

halvdelen af det antal spillere, der er foreskrevet for den pågældende klasse, udgår alle holdets kampe, og holdet placeres på sidstepladsen.

b) Anvendes en spiller ulovligt, vil det pågældende parti (uanset resultatet) være vundet af modstanderen.

c) Turneringslederen kan idømme en klub 1 strafpoint for enhver overtrædelse af dette reglement.

§ 11 Gruppevinder:

Placeringen i en gruppe afgøres efter, hvor mange points holdene i alt har opnået i deres kampe. Ved ligestilling er det hold bedst placeret, som har fået flest matchpoints (2 for vundet holdkamp, 1 for uafgjort og 0 for tabt). Er der stadig ligestilling, spilles omkamp.

Såfremt kampen ender uafgjort, er resultatet på bræt 1 afgørende. Er dette endt remis, er resultatet på bræt 2 afgørende osv. Ender samtlige partier remis, trækkes der lod på stedet.

§ 12 Oprykning

Vinderen af Mesterklassen rykker op i 2. division.

Vinderen af A-klassen rykker op i Mesterklassen.

Gruppevindere i B-klassen rykker op i A-klassen.

§ 13 Nedrykning

Mesterklassen:

Nedrykningen fra Mesterklassen bestemmes af antallet af nedrykkere fra 2. division.

a) Nr. 8 rykker ned, når 1 hold rykker ned fra 2. division.

b) Nr. 7 rykker ned, når 2 hold rykker ned fra 2. division osv.

A-klassen:

Antallet af nedrykkere fra A-klassen er lig med antallet af nedrykkere fra Mesterklassen plus antallet af grupper i B-klassen minus 1.

§ 14 Turneringsindskud og præmier:

Hovedkredsledelsen fastsætter turneringsindskudet samt antallet og størrelsen af præmier i de enkelte grupper.

§ 15 Turneringens ledelse:

a) Turneringsleder: På hovedkredsmødet udpeges en turneringsleder, der har ansvaret for, at turneringen gennemføres i overensstemmelse med dette reglement.

b) Turneringskomité: På hovedkredsmødet udpeges en turneringskomité på 3 medlemmer, der træffer afgørelse i alle spørgsmål, som indankes for den, eller som turneringslederen ikke kan afgøre.

c) Protester: Protest mod en afgørelse truffet af kamplederen skal påføres resultatkortet, og protesten indsendes skriftligt til turneringslederen senest 4 dage efter spilledagen. Turneringslederens kendelse kan ankes til turneringskomiteen. Klagen skal indsendes til turneringskomiteen senest 10 dage efter, at turneringslederen har afsendt kendelsen.

§ 16 Skaknævn:

En af turneringslederen truffet afgørelse om fortolkning af spilleregler, og tvistigheder i forbindelse med den rent skaklige aktivitet under turneringen, kan - dog uden opsættende virkning - appelleres til Skaknævnet.

§ 17 Dispensationer og ændringer:

a) Hovedkredsledelsen kan dispensere fra dette reglement.

b) I force majeure-situationer kan turneringslederen under ansvar for hovedkredsledelsen dispensere fra dette reglement.

c) Ændringer af reglementet kan kun foretages på et hovedkredsmøde.

Vedtaget på ekstraordinært hovedkredsmøde i Vejgård den 6.juni 1993 og senest ændret den 28. juni 2020.

Instruks for kampledere i 7. hovedkreds.

Til at lede kampen skal der udpeges en kampleder (KL), som bør være i besiddelse af Unionens turneringslederlicens.

Denne har pligt til:

a) at påse, at nærværende spilleregler overholdes.

b) at overvåge kampens gang, at fastslå tidsoverskridelse.

c) at iværksætte de afgørelser, som han træffer i de stridsspørgsmål, som kan fremkomme i løbet af kampen.

d) at pålægge spillerne straffe for forseelser eller brud på nærværende spilleregler.

e) at sørge for, at reglementet er til stede i spillelokalet ved hver kamps afvikling.

KL kan udpege hjælpere i fornødent omfang.

Hvis KL selv spiller med, kan han kortvarigt standse sit ur, hvis det kræves for at han kan opfylde sine forpligtelser.

2 Før kampene begynder, skal KL undersøge:

a) at brikkerne er stillet rigtigt op.

b) at urene er trukket op og indstillet korrekt.

c) at spillerne er anbragt således, at de ikke generer hinanden eller generes af tilskuerne.

3 KL skal indskærpe spillerne, at der er noteringspligt under hele partiet.

4 KL skal starte alle urene ved den fastsatte spilletids begyndelse, uanset om alle spillere er mødt.

5 KL skal sørge for, at der er ro i spillelokalet.

6 Når første tidskontrol er overstået, drager KL omsorg for, at urene stilles således, at de viser den resterende spilletid.

7 KL udfylder et resultatkort, som underskrives af begge holdledere.

Resultatet indberettes via Hovedkredsens turneringshjemmeside senest dagen efter kampen.

Den arrangerende klub opbevarer resultatkortet i mindst 1 år efter kampens afvikling, og sender det til turneringslederen på forlangende.

8 KL skal indberette skriftligt til turneringslederen, hvis der under kampen er forekommet uregelmæssigheder.