Nordjysk Skak

Referat af HK-møde

Referat af ordinært hovedkredsmøde

Onsdag den 20. juni 2021
Referent: Jan B. Kjeldsen

Dagsorden:
1. Valg af dirigent Bjarne Sønderstrup blev valgt. Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.
2. Formandens beretning Bjarne Sønderstrup gennemgik året. Beretning blev godkendt. Se nedenfor.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for foregående kalenderår Jens Riis gennemgik regnskabet. Regnskab blev godkendt. Medlemstal jan. 2020: 295, jan. 2021: 274, der har bl.a. været en del udmeldinger pga. Corona. Årets resultat: 10.939,97. Formue: 86.576,44.
4. Fremlæggelse af budget Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag Ingen forslag er modtaget.
6. Hovedkredsbestyrelsens forslag til indstilling til DSU's hæderstegn (person) og initiativpræmie (klub) Ingen i år pga. af årets lave aktivitet.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen Turneringsleder for 2 år: Arne Hove blev genvalgt. Kasserer for 2 år: Willy Møller blev valgt. Medlem for 2 år: Jan Kjeldsen blev genvalgt. Ikke på valg er formand Bjarne Sønderstrup og medlem Louise Højen.
8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen Jens Riis blev valgt. Jens forsætter som bestyrer af hjemmesiden.
9. Valg af turneringskomité på 3 medlemmer Hans Andersen, Hans Engen og Willy Møller blev valgt.
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant Bjarne Søndergaard og Niels Pedersen blev valgt. Jarl Mølgaard blev valgt som suppleant.
11. Fastsættelse af spilledatoer for holdturneringen og pokalstævnet Holdskak i ugerne 44-46-48-2-5-9-11. Pokalskakafslutning 2/4 i Aalborg.
12. Valg af spillested for mesterrækkens sidste runde Tirsdag 15/3 i Aalborg.
13. Fastsættelse af tid og sted for næste års ordinære hovedkredsmøde Søndag den 27. marts i Nørresundby.
14. Eventuelt Der blev diskuteret forskellige muligheder for at holde online-turneringer med inddragelse af medlemmer fra klubberne. Online-skak er blevet benyttet med held i skoleskak-regi. Louise Højen undersøger mulighederne for Nordjyske skakklubber med henblik på at lave en vejledning. Grandprix-turneringen starter 18/9 i Aalborg.

Formandens beretning til hovedkredsmødet 20. juni 2021

Ligesom foregående år har sæsonen 20-21 været præget af coronasituationen. Ligesom man troede, at man bevægede sig ud af krisen, så tog epidemien fat igen og lukkede landet ned i løbet af efteråret 2020, og det er først nu her sidst på sæsonen, at vi begynder at kunne se tegn på normale tilstande.

Skakmæssigt nåede vi lige at afvikle Aalborg Byturnering 2020 med 40 deltagere. Per Andreasen blev bymester for 15.gang, og fik denne gang også overrakt pokal. Den gamle pokal fra 1971 havde været savnet siden 2001 men var på mystisk vis genfundet, og ajourført med hensyn til indgravering.

Vi nåede også at få afviklet de to første GP-turneringer. Det første i Aalborg havde 24 deltagere med Bjarne Hansen, Nørresundby som turneringsvinder. Dernæst i Aars også med 24 deltagere. Vinderen var udenbys fra (Fredericia), så det behøver vi ikke nævne.

Derefter lukkede næsten alting ned. I divisionsturneringen spilledes to runder i Skakligaen med Jetsmark som deltager, mens Nørresundby og Aalborg spillede i 1. division og Skørping og Jetsmark II i 2.division, inden turneringen blev suspenderet. Til næste sæson startes op med samme deltagerbesætning og rundelægning. Holdturneringen i 7. hovedkreds nåede slet ikke at komme i gang. Pokalturneringen har ligeledes været aflyst.

DM 2020 blev udsat fra påsken og afviklet i Svendborg i efterårsferien for landsholdsklassens og kandidatklassens vedkommende. Jesper Thybo og Allan Stig Rasmussen fra Jetsmark deltog i LH-klassen, mens Jens Kølbæk, Nørresundby og Elena Steffensen, Aalborg var med i kandidatklassen.

Der har delvist været gennemført klubturneringer i Sæby og Nørresundby, mens Aalborg nåede at få afviklet sin efterårsudgave med 44 deltagere og Sune Kovshøj som klubmester og Aars sin med 17 deltagere og Mogens Nielsen som vinder.

Nørresundby Senior blev færdigspillet inden jul med 16 deltagere og Jens Jørgen Christiansen som vinder. Aars Vinter er netop genoptaget og færdigspillet med 24 deltagere og Bjarne Sønderstrup og Søren Grønhøj på delt førsteplads.

Så har der været afholdt Senior-DM i Løgumkloster her sidst i maj. At skaksulten var stor, vidnede deltagerantallet på 94 om, og det var flot, at hele 14 kom her fra Nordjylland. Turneringen blev ramt af en positiv coronatest på førstedagen, men ved effektiv ledelse fra højskolens side, lykkedes det at indkredse eventuelle smitteramte til 6 personer, som så måtte rejse hjem, mens resten fortsatte, og turneringen forløb derefter uden problemer af denne art. Jens Kølbæk fra DSA blev en fortjent vinder af 65+gruppen og kan dermed kalde sig danmarksmester. Jens Jørgen Christiansen, Nørresundby blev en flot nr. 2 i gruppen, mens Jørgen Jørgensen, Nørresundby, Benny Grønhøj, Aars og Bjarne Sønderstrup, Aalborg vandt en ratingpræmier i hver sin gruppe. Johan Ravnborg vandt ratingpræmie i 50+. Vi har i Aalborg Skakforening været så uforsigtige at indbyde til næste Senior-DM i uge 8, februar 2022.

Oganisationsmæssigt har det været et begivenhedsfattigt år. Delegeretmøderne i 2020 og 2021 er gradvist blevet udsat, men er nu berammet til søndag d. 19.september i Fredericia. Der har været holdt HB-møder, først ”normalt” i august 2020 og derefter online i november, februar og maj. Referater ligger på DSU’s hjemmeside. Af punkter på dagsordenen kan nævnes, at FIDE ”slugte” sin beslutning om at opkræve øgede ratingafgifter for 8-mandsgrupper, således at vi nu kan ELO-rate som hidtil uden yderligere omkostninger. Jeg må indrømme, at vi ikke har fået afviklet turneringslederkursus, som lovet sidste år, men jeg undskylder det med coronatilstandene. Vi har et par interesserede i Aalborg Skakforening, så vi prøver at få det arrangeret snart.

Aalborg 18.juni 2021.

Bjarne Sønderstrup