Nordjysk Skak

Referat af HK-møde

Referat fra hovedkredsmøde søndag den 17. marts 2024

Refererant: Bjarne Sønderstrup, 18. marts 2024.
Til stede: Bjarne Sønderstrup, formand, Jan Kjeldsen, kasserer, Louise Højen, Arne Hove og Benny Grønhøj, bestyrelsesmedlemmer, Arne Fjordside og Kim Pors, Aalborg Skakforening, Henning Larsen, Aars, Jens Riis, Sæby, Hans Andersen, Skørping, Michael Bohnstedt, Nørresundby Skakklub og Bjarne Søndergaard, Jetsmark.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent. Bjarne Sønderstrup blev valgt. Startede med at mindes fire af Aalborg Skakforenings medlemmer, der var gået bort i årets løb: Jørgen Nielsen, Thue Sønderstrup, Normann Hansen og Orla Olesen.
 2. Formandens beretning
  Vedlagt. Der var til beretningen en efterfølgende diskussion om den forestående holdturnering, især omkring det forhold, at Aalborg Skakforening vil få 4 hold i mesterrækken. Da der ikke var indkommet forslag blev det dog vedtaget at spille med de kvalificerede hold, og så måske tage diskussionen op til næste år.
  Arne Fjordside uddelte resultatliste for Grand Prix-turneringerne og fik fuldmagt til at uddele præmier, selv om der var et underskud på disse.
  Beretningen blev godkendt.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for foregående kalenderår.
  Det reviderede regnskab blev omdelt og godkendt.
  Tak til Willy for veludført arbejde.
 4. Fremlæggelse af budget for det nye år til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent til hovedkredsen. 
  Vedlagt. Budgettet der fremkommer med et overskud på 5.500 kr. blev vedtaget. Formanden fortalte, at Aalborg Skakforening og Nørresundby Skakklub planlægger at afholde en Larsen-turnering i efterårsferien, og i den forbindelse vil bede om tilskud fra hovedkredsen i størrelsesorden 10.000 kr.. Det kunne forsamlingen nikke godkendende til.
 5. Behandling af indkomne forslag.
  Der forelå forslag om ændret betænkningstid i hovedkredsens holdturnering.
  Der blev vedtaget følgende:
  Reglementets §6 stk. b) slettes ”Spilletiden er 4 timer” og lyder derfor:
  b) Kampene begynder kl. 19, medmindre andet aftales.
  Stk. c) ændres til:
  c) Der spilles med elektroniske skakure. Betænkningstiden er til hver spiller 1 time og 15 minutter til 40 træk + 15 minutter ekstra til resten af partiet (opsparet tid kommer senere træk til gode). Der lægges 30 sekunder til pr. træk fra start til slut.
  Bemærkningen til stk. c): ”Der spilles med ur, og hvis den arrangerende klub ikke har 8 driftsikre ure, skal den anmode modstanderklubben om at medbringe det fornødne antal.” bortfalder.
 6. Hovedkredsbestyrelsens forslag til indstilling til DSU's hæderstegn (person) samt initiativpræmie (klub).
  Hædertegnet tildeles Ole Rysgaard Madsen, Nørresundby Skakklub, med følgende motivation:
  Ole Rysgaard Madsen har i en menneskealder været medlem af Nørresundby Skakklub, og han er en hjørnesten i klubben. De sidste 24 år har han været medlem af klubbens bestyrelse og har i alle årene fungeret som sekretær, et job som han har bestridt samvittighedsfuldt og upåklageligt. Ole er ligeledes ansvarlig for indkøb til klubbens kantine. Som skakspiller er Ole lige omkring Mesterstyrke og han har spillet mange kampe på klubbens divisions hold.
  Der blev ikke indstillet til initiativpræmie.
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  Formand Bjarne Sønderstrup for 2 år, menigt medlem Louise Højen for 2 år. Willy Møller er udtrådt som kasserer, og er blevet afløst af Jan Kjeldsen på posten. Benny Grønhøj er indtrådt i bestyrelsen som suppleant. De to sidstnævnte er først på valg næste år sammen med Arne Hove, holdturneringsleder.
  De nævnte blev genvalgt, dog med den bemærkning, at indtrædelsen af Benny Grønhøj som suppleant i stedet for Willy Møller, først skulle konfirmeres af forsamlingen. Willy Møller blev takket for et godt og samvittighedsfuldt arbejde som kasserer.
 8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
  Bjarne Søndergaard, Jetsmark, blev valgt.
 9. Valg af turneringskomité på 3 medlemmer.
  Hans Andersen, Hans Engen og Willy Møller blev genvalgt.
 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
  Bjarne Søndergaard og Niels Pedersen blev genvalgt.
 11. Fastsættelse af spilledatoer for holdturneringen.
  Ugerne 44-46-48-2-5-9-11 og pokalstævnet 26. april 2025.
 12. Valg af spillested for mesterrækkens sidste runde.
  Aalborg Skakforening, Nyhavnsgade 14, 2.sal, 9000 Aalborg
 13. Fastsættelse af tid og sted for næste års ordinære hovedkredsmøde.
  Søndag den 30. marts 2025 kl. 10 i Nørresundby Skakklub, Strandgade 3, 9400 Nørresundby.
 14. Eventuelt.
  Henning Larsen reklamerede for Himmerlandsturneringen i Aars.

Formandens beretning til hovedkredsmødet 17. marts 2024

Himmerlandsmesterskabet 2024 havde 32 deltagere fordelt på 4 grupper, desværre en tilbagegang. Mester blev Peter Mikkelsen fra Skørping.

Aalborg Byturnering 2023 havde 38 deltagere. Det lykkedes Sune Kovshøj, Aalborg Skakforening, at fravriste Per Andreasen bymesterskabet. Per havde ellers på imponerende vis vundet det 17 gange tidligere. Per blev dog nr. 2 med 5½, Sune fik 6½!

Skørpings Løvfaldsturnering i efterårsferien havde 28 deltagere, der spillede 5 runder. Vinder blev Elena Steffensen fra Aalborg Skakforening.

Derudover har der været afviklet mange koordinerede klubturneringer.

Vi har med Arne Fjordside som koordinator afviklet 6 GP-turneringer i Aars, Sæby, Nørresundby, Aalborg, Brønderslev og Skørping. Samlet deltagerantal 151, en lille tilbagegang, mest i mesterklassen. Peter Mikkelsen, Skørping, vandt samlet i mesterklassen, Gabriel Stricker, Aalborg, i 1.klasse, Tobias Pedersen, Aalborg, i 2. klasse samt Louise Mygind, Skørping, i 3. klasse. Der er delvist tilsagn fra Jetsmark og måske Frederikshavn om at afholde GP stævner i næste sæson 2024-25.

Junior Grandprix har været afholdt i Hjallerup, Aalborg (2 gange), Jetsmark og Skørping.

Divisionsturneringen blev afviklet med ændrede krav til især nedrykning, på grund af den vedtagne beslutning om reform af turneringen, beskrevet i Skakbladet nr. 4 2023. Reformen gik ud på at afskaffe 2. divisionerne for til gengæld at danne fire 1.divisioner. Intentionen var at rette en geografisk skævhed op og at opnå kortere rejser. Det skal siges, at jeg som hovedkredsformand og medlem af divisionsturneringsudvalget har været med til at udforme den kommende struktur og den medfølgende overgangsordning med dertil følgende op- og nedrykningsregler. Udvalgsarbejdets anbefalinger har været behandlet på flere HB-møder og blev vedtaget enstemmigt (8.hk stemte ikke) inden turneringsstart, så man kendte betingelserne. Hovedkredsmødet her nikkede også godkendende til forslaget på sidste års møde, måske især fordi, at hovedkredsens holdturnering ville blive styrket.
Resultatet af årets turnering blev, at Jetsmark blev nr. 3 i 1. division gr. 2 og Aalborg nr. 5, og dermed beholdt sin plads i den kommende 1.division gr. 4. I 2.division gr. 4 blev Skørping nr. 4, Aars nr. 5, Aalborg 2 nr. 6 og Nørresundby nr. 7. Da der kun var tre hold, der kunne beholde pladsen i en kommende 1.division, må alle disse hold ned i mesterrækken. Til næste år, d.v.s. efter turneringen 24-25, kan vinderen af mesterrækken rykke op i 1.division ved at vinde en oprykningskamp med vinderen af 9. hovedkreds’ mesterrække. Sådanne oprykningskampe mellem 7.hk og 9.hk vil efterfølgende forekomme hvert 2.år.

I Hovedkredsens holdturnering var der 22 hold tilmeldt i 3 rækker. Nørresundby trak sit 3.hold fra Mesterrækken, så der kun var 7 hold i gruppen. Aalborg 3 vandt gruppen, men der var (heldigvis(!)) ingen oprykning, som følge af divisionsturneringsreformen. Til gengæld blev der tre hold, der må ned i A-rækken, som følge af de 4 nedrykninger fra divisionen. Det blev Sæby, Nørresundby 2 og Aars 2, der må ned. A-rækken blev vundet af Brønderslev, og B-rækken af Aalborg 10, men der er ikke automatisk oprykning. De kommende klasser vil have følgende sammensætning:
Mesterrækken: Skørping, Aars, Aalborg 2, Nørresundby, Aalborg 3, Jetsmark 2, Aalborg 5 og Aalborg 4.
A-klassen: Sæby, Nørresundby 2, Aars 2, Brønderslev, Skørping 2, Aalborg 7, Aalborg 6, Frederikshavn
I B-rækken er der som bekendt fri tilmelding.
Det bliver en spændende sæson med mange nye hold.

Pokalturneringen havde 10 deltagende hold, 6 fra Aalborg, to fra Nørresundby samt et fra Aars og Jetsmark. Glædelig fremgang! Aalborgs hold blev stillet med ”social opstilling” og dette benyttede Nørresundby sig (skamløst?!) af ved at vinde med 22 points foran Jetsmark med 19½. Jetsmark fik igen et wildcard til at stille op for Nordjylland ved finalestævnet i Svendborg og blev her nr. 3. I bredderækken deltog Jetsmark og Aalborg og her klarede vendelboerne sig bedst (!). Glædeligt var det, at Aalborg stillede op med et juniorhold, og de klarede sig overraskende godt med en 5.plads.fået lov af hovedkredsbestyrelsen til at stille op i Eliterækken. Vores eget stævne bliver holdt 13.april i Aalborg, og klubberne opfordres til at stille hold i større omfang. Bemærk at reglementet tillader blandede hold.

DM 2023 blev spillet i påsken i Svendborg, dog uden synderlig nordjysk deltagelse. Allan Stig Rasmussen fra Jetsmark blev dog en flot nr. 3 i landsholdsklassen.

Ved Senior-DM i uge 7 i Aarhus. I 65+ med 38 deltagere (heraf 7 fra Nordjylland) blev Per Andreasen, Nørresundby, flot nr. 1 for 3.gang og dermed Danmarksmester. Peter Mikkelsen fra Skørping Skakklub blev nr. 4.

Aalborg 17.marts 2024, Bjarne Sønderstrup.