Nordjysk Skak

Hovedkredsmøde

Ordinært hovedkredsmøde

Søndag den 17. marts 2023, kl. 10.00, Strandgade 3, Nørresundby.

Dagsorden

1) Valg af dirigent.

2) Formandens beretning.

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for foregående kalenderår.

4) Fremlæggelse af budget for det nye år til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent til hovedkredsen.

5) Behandling af indkomne forslag. Der foreligger forslag om ændret betænkningstid i hovedkredsens holdturnering. Se vedlagte.

6) Hovedkredsbestyrelsens forslag til indstilling til DSU's hæderstegn (person) samt initiativpræmie (klub).

7) Valg af medlemmer til bestyrelsen. Formand (Bjarne Sønderstrup) for 2 år, menigt medlem (Louise Højen) for 2 år. Willy Møller er udtrådt som kasserer, og er blevet afløst af Jan Kjeldsen på posten. Benny Grønhøj er indtrådt i bestyrelsen som suppleant. De to sidstnævnte er først på valg næste år (sammen med Arne Hove, holdturneringsleder).

8) Valg af 1 suppleant til bestyrelsen (Bjarne Søndergaard foreslås)

9) Valg af turneringskomité på 3 medlemmer. (Hans Andersen, Hans Engen og Willy Møller).

10) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. (Bjarne Søndergaard og Niels Pedersen)

11) Fastsættelse af spilledatoer for holdturneringen (Der foreslås ugerne 44-46-48-2-5-9-11) og pokalstævnet.

12) Valg af spillested for mesterrækkens sidste runde.

13) Fastsættelse af tid og sted for næste års ordinære hovedkredsmøde. - Der foreslås søndag den 30. marts 2025 i Nørresundby.

14) Eventuelt.

Bestyrelsen opfordrer alle klubber til at møde frem.

Dagsorden og bilag udleveres ikke på mødet, så husk at printe ud i fornødent omfang.


Forslag til betænkningstid i 7. Hovedskreds’ holdturnering

Reglementets §6 stk. b) slettes ”Spilletiden er 4 timer” og lyder derfor:

b) Kampene begynder kl. 19, medmindre andet aftales.

Stk. c) ændres til:

c) Der spilles med elektroniske skakure. Betænkningstiden er til hver spiller 1 time til 30 træk + 15 minutter ekstra til resten af partiet (opsparet tid kommer senere træk til gode). Der lægges 30 sekunder til pr. træk fra start til slut.


Begrundelse

Efter som alle klubber efterhånden har fået elektroniske skakure, så er tillægstid pr. træk (Fischer) blevet almindeligt. Dette undgår sindsoprivende afslutninger på partier, hvor der i flere tilfælde skal være kampleder til stede og eventuelt tildele ekstra tid i tilfælde af ulovlige træk etc. Den ekstra tid pr. træk giver altså en roligere og mere retfærdig afslutning på partierne, og der er desuden også mulighed og pligt til at notere hele vejen.

Den foreslåede forkortede spilletid giver naturligvis en kortere spilletid, hvilket ikke er uden betydning især i holdturneringen, hvor der skal indregnes transporttid, både før og efter partierne. Tidligere har dette ofte medført midnatsforestillinger for spillerne, og ikke mindst for arrangører af kampene. Den kortere betænkningstid medfører også, at det bliver mere overskueligt og attraktivt for unge (skoleelever ex.) og nye spillere at deltage i holdturneringen.

Aalborg Skakforening har indført den nævnte betænkningstid i sin klubturnering, og det har ikke medført en mærkbar nedsættelse af kvaliteten af spil. Tværtimod har det givet et bedre flow og de fleste partier er afsluttet senest kl. 22.30. Deltagerantallet er her i foråret på 60, og heraf er mange unge og nye. Den nye betænkningstid er en medvirkende faktor hertil.

Med venlig hilsen

Bjarne Sønderstrup